سطر سپید احساس من

... و سفالینه ی انس با نفس هایت آهسته ترک می خورد

سطر سپید احساس من

... و سفالینه ی انس با نفس هایت آهسته ترک می خورد

بایگانی

۱ مطلب با موضوع «مناسبت های تاریخی» ثبت شده است

۱۴
تیر

...

...

بعضی چیزها حرمت دارند

مثل قلم

روز قلم مبارک

...

 

 

+ 14 تیر روز قلم

+ چقدر به نوشته هایی که می نویسیم مطمئنیم :|

+ سوگند به قلم و آنچه می نویسد - سوره القلم

  • دُخـ ـترکـ ـبَهـ ـآر